Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

 • Neaktuální

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Neaktuální 1.00 15.07.2014

Uživatelé a vstupní podmínky

Tato služba slouží uchazečům o navazující magisterské studium na FS ČVUT, kteří si řádně podali přihlášku ke studiu.

Průběh

 1. Uchazeči, kteří nesplňují podmínku pro prominutí písemné a ústní přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště. Termín přijímacích zkoušek naleznete ve podmínkách pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském programu zde (podmínky se moho pro jednotlivé programy mohou lišit).
  1. Přijímací zkoušku děkan promine uchazečům, kteří ukončí v současném akademické roce nebo úspěšně ukončil dříve studium v bakalářském studijním programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství (absolvoval všechny předepsané zkoušky na úrovni A) děkan písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí. Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.
  2. Písemná část přijímací zkoušky má tři části - každá trvá 60 minut a jsou odděleny přestávkami
   • Mechanika kontinua -  40 bodů
   • Aplikovaná matematika - 30 bodů
   • Části strojů, materiály a technologie - 30 bodů
  3. Pro písemnou část jsou zveřejněny Okruhy pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů a Typové příklady pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů
  4. Uchazečům – absolventům bakalářských studijních programů Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2341 Strojírenství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství nebo absolventům bakalářských studijních programů strojírenství a obdobných technických programů a oborů z jiných technických vysokých škol bude předchozí studium zohledněno následujícím způsobem:
   • Každá vykonaná zkouška na úrovni A - 3 body
   • Vážený průměr za předchozí bakalářské studium 〈1,00 – 1,50〉 - 40 bodů
   • Vážený průměr za předchozí bakalářské studium (1,50 – 1,80〉 - 30 bodů
   • Vážený průměr za předchozí bakalářské studium (1,80 – 2,00〉 - 20 bodů
  5. Takto získané body budou připočteny k výsledku písemné přijímací zkoušky.
 2. Uchazeči, kteří získají
  1. více než 50 bodů, postupují přímo k oborovému pohovoru.
  2. 49 až 33 bodů, musí absolvovat i ústní část přijímací zkoušky.
   • Tato část bude mít formu pohovoru o výsledcích písemné zkoušky a bude obsahovat doplňující otázky a případné stanovení individuálního studijního plánu k doplnění chybějících znalostí. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského studia i v případě, že mu sice chybí část znalostí ve výše uvedených skupinách předmětů, ale přijímací komise v ústní části zkoušky usoudí, že má předpoklady k tomu, aby si znalosti doplnil. V takovém případě stanoví komise podmínky, za kterých si student chybějící znalosti doplní. Zpravidla předepíše absolvovat některý z vypsaných předmětů teoretického základu studia na magisterské úrovni a úspěšně z něho složit zkoušku.
   • Uchazeči, který získal méně než 50 bodů, bude v rámci individuálního studijního plánu vždy předepsán minimálně jeden předmět. Předměty předepsané přijímací komisí k doplnění znalostí teoretického základu, si student musí zapsat během prvního semestru navazujícího magisterského studia.
   • Podmínky studia a případně stanovený individuální studijní plán jsou pak součástí rozhodnutí o přijetí.
  3. 32 a méně bodů, nebudou ke studiu přijati.
 3. Nakonec se všichni uchazeči účastní oborového pohovoru.
  • Při výběru uchazečů komise přihlédne zejména k:
   • jejich studijnímu průměru a době předchozího studia a příbuznosti absolvovaného studijního programu,
   • odborné praxi a účasti v odborných studentských soutěžích,
   • úrovni bakalářské práce a výsledkům státní závěrečné zkoušky (pokud je student již absolvoval).
  • V případě, že uchazeč u přijímací zkoušky uspěl či mu byla prominuta a nebyl na požadovaný obor přijat z důvodů jeho přeplnění nebo naopak proto, že obor nebude otevřen, bude přihláška postoupena další oborové přijímací komisi v pořadí uvedeném na přihlášce.

Další informace

Více informací naleznete zde.

 

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Okruhy pro přijímací zkoušky Okruhy pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů
Typové příklady pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů Typové příklady pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Přijat Uchazeč přijat Kolik bodů uchazeč získal? Uchazeč nepřijat Ne Přijímací komise

Přijímací komise


Rozhoduje o výsledku přijímacího řízení

50 a více Oborový pohovor

Oborový pohovor


Komise vybere uchazeče podle výsledů a oboru předchozího studia (průměr, známky, bakalářská práce, výsledek SZZ, příbuznost oborů) , odborné praxi a účasti v odborných studentských soutěžích

Není-li uchazeč přijat, je přihláška postoupena další oborové komisy dle přihlášky uchazeče

Typové příklady přijímací zkoušky

Typové příklady přijímací zkoušky

Typové příklady pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů
Ústní část přijímací zkoušky

Ústní část přijímací zkoušky


Pohovor o výsledcích písemné části, doplňující otázky, stanovení předmětů k doplnění znalostí

Ano Byla uchazeči přijímací zkouška prominuta? 33-49 Výsledek řízení? Uchazeč nepřijat 32 a méně Nepřijat Dle termínu v podmínkách přijetí Okruhy pro přijímací zkoušky

Okruhy pro přijímací zkoušky

Okruhy pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů
Přijetí informace o výsledku řízení Písemná část přijímací zkoušky

Písemná část přijímací zkoušky


Mechanika kontinua - 40 b.
Aplikovaná matematika - 30 b.
Části strojů, materiály a technologie - 30 b.

Každá část trvá 60 min. Mezi částmi jsou přestávky