Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Přijímací řízení do bakalářského studia

 • Aktuální

Ostatní účastníci

Jméno Role
Oddělení studijní

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.01

Uživatelé a vstupní podmínky

Uživateli tohoto procesu jsou uchazeči o studium, kteří do řádného termínu podali přihlášku ke studiu, zaplatili správní poplatek a odevzdali ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Průběh

 1. Kontrola splnění základních podmínek k přijetí
  1. Základní podmínky jsou následující:
   • podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu uvedeném ve Směrnici děkana, včetně předepsaných příloh
   • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitou) 
   • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice či Slovenské republice (případně bakalářského či magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem v ČR nebo SR) v termínu uvedeném ve Směrnici děkana
   • úspěšné složení přijímací zkoušky
   • pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), je podmínkou dodání potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání
   • v případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.
 2.  Uchazeč se účastní přijímací zkoušky, jež obsahuje test z matematiky. O výsledku je uchazeč informován dopisem.

Doplňující informace

Další informace najdete na :http://www.fs.cvut.cz/web/index.php?id=319

 • Přijímací řízení je společné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
 • Vlastní průběh přijímacího řízení stanoví Směrnice děkana.
 • Děkan může vyhlásit další kolo přijímacího řízení do studia v bakalářských programech. Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení bude případně zveřejněno na úřední desce FS a webových stránkách FS.

 

 

Dokumentace

K procesu není k dispozici žádná navazující dokumentace.

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Uchazeč je přijat Přijat z rozhodnutí děkana? Uchazeč není přijat Start Event - Conditional: Uchazeč podal přihlášku ke studiu Obdržení pozvánky k přijímací zkoušce Obdržení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Ano Ne Účast na příjímací zkoušce Oddělení studijní

Oddělení studijní


Pokud jsou splněny podmínky prominutí, promíjí přijímací zkoušku. (viz textový popis)

Oddělení studijní

Oddělení studijní


Pokud jsou splněny podmínky prominutí promíjí přijímací zkoušku. (viz textový popis)