Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Přijímací řízení doktorského studia

 • Aktuální

Ostatní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.01

Uživatelé a vstupní podmínky

Tato služba slouží jako návod pro přijímací řízení uchazeče o doktorské studium.

Průběh

 1. Uchazeč si vybere Rámcové téma předpokládané disertační práce ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, zveřejněného ústavem na vývěskách a na www stránkách fakulty. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.
  1. Pokud chce mít uchazeč vlastní téma dizertační práce, musí si k němu najít školitele. Školitel potvrdí souhlas s tématem svým podpisem na přihlášce.
 2. Následně uchazeč vyplní formulář přihlášky a zkontroluje, zda má všechny potřebné přílohy:
  1. Stručný životopis.
  2. Kopie dokladů o vzdělání (vysvědčení a diplom z navazujícího magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  3. Seznam vlastních publikací.
 3. Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami musí uchazeč o studium odevzdat do termínu dle harmonogramu na  Oddělení pro vědu a výzkum , do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:
                                                                  Technická 4,
                                                                  Praha 6 - Dejvice,
                                                                  PSČ 166 07
 1. Následně student obdrží informace o příjímacím řízení a podle nich se ho také účastní.
 2. Nakonec je uchazeč na základně přijímacího řízení přijat nebo nepřijat do studia.

Doplňující informace

Informace týkající se přijímacího řízení i samotného doktorského studia naleznete na stránkách FS zde.

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Přihláška k doktorskému studijnímu programu Přihláška k doktorskému studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Témata pro doktorské studium Vypsaná témata pro doktorské studium.

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Referentka Oddělení pro VaV

Referentka Oddělení pro VaV

Témata disertační práce

Témata disertační práce

Vypsaná témata pro doktorské studium.
Uchazeč nepřijat Uchazeč úspěšně přijat ke studiu Ne Ano Obdržení rozhodnutí o přijetí Účast na přijímací zkoušce

Účast na přijímací zkoušce


Probíhá ústní formou za přítomnosti zkušební komise a školitele. Ověřuje se odborná znalost a předpoklady pro tvůrčí činnost v rámci disertační práce. Školitel má právo "veta", tedy nepříjmout studenta.

Komise se vyjadřuje ke schopnosti studenta studovat ve zvoleném jazyce. Při přijímací zkoušce lze změnit formu studia. (Může být navrhnuto komisí)

Stažení, vyplnění přihlášky a zajištění příloh Zaslání podepsané přihlášky a příloh Přihláška

Přihláška

Přihláška k doktorskému studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Přijímací řízení zahájeno Zvolení tématu disertační práce ze seznamu vypsaných témat

Zvolení tématu disertační práce ze seznamu vypsaných témat


Uchazeč volí ze seznamu témat daného studijního oboru zveřejněného Oddělením pro vědu a výzkum . Student má možnost přijít i s vlastním tématem, pokud s ním navrhovaný školitel souhlasí a svůj souhlas potvrdí podpisem na přihlášku.Uchazeč přijat? Obdržení termínu