Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Rozcestník doktorského studia

 • Ve fázi validace

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Ve fázi validace 1.01

Doktorské studium

Tento diagram by měl být rozcestníkem pro studenty doktorského studia. Měl by jim posloužit jako rychlý zdroj informací týkajících se celého doktorského studia. Týká se všech studentů doktorského studia, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení. (Přijímací řízení doktorského studia)

Základní informace o studiu

Na začátku studia si student v koordinaci se školitelem sestavuje individuální studijní plán (Tvorba individuálního studijního plánu). Studijní plán určuje předměty, které student v průběhu studia bude absolvovat.

Studijní blok

Během studijního bloku musí student absolvovat 4 až 6 odborných předmětů. Z nich některé jsou povinné oborové, tedy student je povinen je splnit. Kromě toho je student povinen předložit a obhájit kritickou rešerši a studii. Do konce 4 roku u prezenční formy a do konce pátého roku u kombinované formy.

Na konci studijního bloku student zpracovává a obhajuje odbornou studii. Odborná studie (Odborná rozprava nad odbornou studií ) je písemnou přípravou na disertační práci. Jejím úspěšným obhájením student zakončuje studijní blok doktorského studia.

Délka studijního bloku je u prezenční formy studia tříletá a u kombinované pětiletá.

Jazyková zkouška a Státní doktorská zkouška

Student je povinen před absolvováním státní doktorské zkoušky (SDZ) absolvovat zkoušku z cizího jazyka (Průběh výuky cizího jazyka v doktorském studiu). Pokud student úspěšně absolvoval studijní blok a má splněnou zkoušku z anglického jazyka, může se účastnit SDZ (Státní doktorská zkouška).

Zakončení studia

Pokud student absolvoval SDZ a publikoval nebo má přijatý k publikaci v odborném recenzovaném časopise alespoň jeden odborný článek, který se vztahuje k tématu disertace a jehož je hlavním autorem, může předložit disertační práci.

Disertační práce (Obhajoba disertační práce) by měla být předložena během čtyř let prezenčního či pěti let kombinovaného studia. Práce musí být podána nejpozději do 6 a půl let od začátku studia a obhájena do maximální délky studia tedy 8 let.

Po obhájení dizertační práce se student zúčastní promoce a slavnostního předání diplomu absolventa. (Promoce a předání diplomu absolventa)

Informační systémy

Studenti ČVUT využívají následující informační systémy. Kromě nich ještě využívají systémy pro podporu výuky, které se však pro různé katedry liší a není tudíž vhodné, aby zde byly všechny vypsány. Informace o používaných systémech podpory výuky obvykle získáte na prvních přednáškách.

 • KOS
  • Je to webová aplikace, pomocí níž si všichni studenti ČVUT tvoří rozvrh, zapisují se na zkoušky a zobrazují si zde své studijní výsledky
 • Agata SÚZ
  • Aplikace poskytující informace o aktuálních jídelníčcích menz, otevírací době a kontaktech.
 • Usermap
  • Systém pro vyhledávání osob v rámci ČVUT.
 • TZS
  • TZS je systém určený pro bezhotovostní platby zaměstnanců, studentů a hostů za služby a zboží v rámci ČVUT. Účet TZS je automaticky zřízen každé osobě, která má statut studenta nebo zaměstnance a má průkaz ČVUT.
 • Přihlašovací systém ÚTVS
  • V tomto systému si lze zapisovat povinné a volitelné předměty tělesné výchovy.
 • Download produktů dostupných studentům a zaměstnancům ČVUT
  • Portál pro stahování produktů dostupných studentům v rámci školní licence. Obsahuje Microsoft Office, přístup do Microsoft MSDN Academic Alliance, Matematické programy jako Mathlab a Mathematika a řadu dalších.

Další informace

Studijní a zkušební řád ČVUT (Část čtvrtá).

 

 

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Studijní a zkušební řád ČVUT ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Ubytování

Ubytování


Ubytování studentů na kolejích zajišťuje SÚZ ČVUT.
Zkouška z cizího jazyka

Zkouška z cizího jazyka


Každý doktorand musí povinně absolvovat zkoušku z cizího jazyka.
Zápis do dalšího ročníku doktorského studia

Zápis do dalšího ročníku doktorského studia


Zápis je povinný pro všechny studenty před začátkem každého akademického roku až do obhájení disertační práce.
Studijní a pracovní pobyty

Studijní a pracovní pobyty


Studenti FS mají možnost vycestovat na studijní nebo pracovní pobyty v rámci programu Erasmus+ a jiných bilaterálních smluv.
Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška


Doktorandi studující v prezenční formě čtyřletého studijního programu se doporučuje složit státní doktorskou zkoušku do konce třetího roku svého studia, doktorandům v kombinované formě do čtvrtého roku.
KOS

KOS

KOS je zkratka sousloví komponenta studium. Je to webová aplikace, pomocí níž si všichni studenti ČVUT tvoří rozvrh, zapisují se na zkoušky a mají zde své studijní výsledky. Přihlašovací údaje do aplikace KOS získávají studenti ČVUT na začátku semestru prostřednictvím webových stránek. Veškeré informace o zjištění/nastavení uživatelského jména a hesla najdete na webu http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/pp.
Podpora pravidelné výuky

Podpora pravidelné výuky


Centrum počítačových služeb nabízí doktorandům jako vyučujícím podporu pravidelné výuky.

Pro více informací a s technickými požadavky kontaktujte  Centrum počítačových služeb FSNastavení hesla ČVUT

Nastavení hesla ČVUT


Heslo ČVUT student využívá především pro vstup do KOSu. Kromě toho se používá pro ověřování do dalších celoškolských i fakultních systémů.

Heslo se nastavuje pomocí Aplikace PRVNÍ HESLO.Individuální studijní plán

Individuální studijní plán


Student doktorského studia sestavuje individuální studijní plán (ISP) ve spolupráci se školitelem.

ISP musí být sestaven tak, aby splňoval následující podmínky:

 • V prvním roce student plní povinost kritické rešerše.
 • ISP musí obsahovat alespoň 2 předměty typu teoretický nebo aplikovaný základ. Zároveň jeden z těchto předmětů musí být na pracovišti kde student nestuduje doktorské studium.
 • ISP musí obsahovat vědeckou, výzkumnou a publikační činnost.
 • ISP musí v něm být zařazena povinná zkouška z cizího jazyka.
 • Součástí ISP je vždy zpracování a obhájení odborné studie.
 • U studenta v prezenční formě  studia musí ISP obsahovat výuku předmětů.


Promoce a předání diplomu absolventa

Promoce a předání diplomu absolventa


Po obhájení disertační práce se student účastní promoce. Promoce se koná v Betlémské kapli dvakrát do roka. 

Aktuální informace naleznete v kalendář akcí FS.


Ubytovací

Ubytovací


Ubytovací stipendium je doktorandovi připisováno automaticky, pakliže na něj vzniká nárok a vyplácí se čtvrtletně. Stipendium je vypláceno po celou délku studia, i když student absolvoval státní doktorskou zkoušku ve třetím roce. Více informací o ubytovacím stipendiu naleznete Stipendia FS. Pokud se domníváte, že vám stipendium nebylo přiznáno, i když na něj máte nárok, postupujte podle následujícího postupu Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia.Rezervace sportovišť ÚTVS

Rezervace sportovišť ÚTVS


Studenti ČVUT mají možnost rezervovat si sportoviště ÚTVS ČVUT. Rezervace sportovišť se provádí v systému Booker.Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu


Potvrzení o studiu si studenti mohou nechat vystavit na Oddělení pro vědu a výzkum .Stravování

Stravování


Stravování v menzách zajišťuje SÚZ ČVUT. Jídelníčky, otevírací doby a adresy jednotlivých menz naleznete Agata SÚZ.Podmínky pro ukončení studijního bloku

Podmínky pro ukončení studijního bloku


V průběhu této etapy si studenti doplňují odborné znalosti studiem čtyř až šesti odborných předmětů doktorského studia, věnují se vědecké a publikační činnosti na svém pracovišti a doktorandi v prezenční formě se aktivně zapojují do pedagogické praxe. Na závěr této etapy, která je v případě prezenční formy tříletá a u kombinované formy čtyřletá, musí studenti:

 • obhájit kritickou rešerši,
 • absolvovat dva předměty teoretického nebo aplikovaného základu (jeden předmět na jiném pracovišti),
 • složit povinnou zkoušku z cizího jazyka,
 • zpracovat a úspěšně obhájit odbornou studii do konce druhého roku (v kombinované formě do konce třetího roku),
 • absolvovat pedagogickou praxi (pouze studenti prezenčního studia),
 • vystoupit s příspěvkem na studentské tvůrčí činnosti, nebo na zahraniční konferenci dle volby školitele,
 • splnit všechny předměty ISP do konce čtvrtého roku.


Helpdesk FS

Helpdesk FS

Helpdesk : ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Přihlašovací systém ÚTVS

Přihlašovací systém ÚTVS

V tomto systému si lze zapisovat povinné a volitelné předměty tělesné výchovy.
Zápis a ukončení předmětů

Zápis a ukončení předmětů


Student si zapisuje předměty pomocí systému KOS. Pro ukončení každého předmětu je třeba získat hodnocení(zápočet/známku) . Na termíny zkoušek se studenti zapisují pomocí systému KOS,pokud jsou zapsány v Kosu. Studenti doktorského studia si musí výsledek zkoušky nechat zapsat do indexu.

Student má vždy v příslušném semestru nárok na jeden řádný a dva opravné termíny zkoušky. Každý předmět si může zapsat nejvýše dvakrát. Pokud student ani při druhém zápisu zkoušku nesloží, je mu studium ukončeno.

 Knihovny

Knihovny


Národní technická knihovna (NTK) slouží studentům jako zdroj informací nebo studijní prostory, nachází se zde i Ústřední knihovna ČVUT. Studenti ČVUT mohou pro vstup do NTK využít kartu studenta. Pokud budou chtít využít možnosti výpůjčky, musí se zaregistrovat podle postupu popsaného zde.

Kromě NTK ještě existují i ústavní knihovny. Pro více informaci kontaktujte asistentku vedoucího ústavu.Doktorské

Doktorské


Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů prezenční formy studia. Je vypláceno po standardní dobu studia. Doktorské stipendium má dvě části: 

 1. nárokovou - pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého akademického roku (12 měsíců), 
 2. nenárokovou - přiznávanou za vynikající výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti. 


Tělovýchovný kurz

Tělovýchovný kurz


Doktorandi si nezapisují tělovýchovný kurz do studijního plánu. Doktorandi se mohou účastnit zimních a letních tělovýchovných kurzů.
Podmínky pro pokračování ve studiu

Podmínky pro pokračování ve studiu


Na konci každého úseku studia zhodnotí příslušná ORO, zda student plní svoje studijní povinnosti dané ISP.
Při jejich neplnění může být studentovi studium ukončeno.


Download ČVUT

Download ČVUT

Portál pro stahování produktů dostupných studentům v rámci školní licence. Obsahuje Microsoft Office, přístup do Microsoft MSDN Academic Alliance, matematické programy jako Matlab a Mathematica a řadu dalších.
Granty Odborná rozprava nad odbornou studií

Odborná rozprava nad odbornou studií


Obhájením odborné studie student zakončuje studijní blok doktorského studia. Odborná studie musí být obhájena do 24 měsíců od začátku studiav prezenční formě, do 36 měsíců v kombinované formě.


Ukončení studia ze strany fakulty

Ukončení studia ze strany fakulty


Při ukončení studia si student může zažádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Pokud je rozhodnutí potvrzeno, musí student vypořádat závazky k fakultě a ČVUT.
Rezervace sportovišť SÚZ

Rezervace sportovišť SÚZ


Studenti ČVUT mají možnost rezervovat si sportoviště SÚZ ČVUT.
Rezervace místností na FS ČVUT

Rezervace místností na FS ČVUT


Studenti doktorského studia si mohou za účelem výukových a jiných akcí rezervovat místnost na FS.
Změna ISP

Změna ISP


Student doktorského studia si sestavuje individuální studijní plán (ISP) ve spolupráci se školitelem. ISP je sestavován na začátku studia a může být v jeho průběhu upravován.
Agata SÚZ

Agata SÚZ

Aplikace poskytující informace o aktuálních jídelníčcích menz, otevírací době a kontaktech.
Volby do akademického senátu ČVUT/FS ČVUT

Volby do akademického senátu ČVUT/FS ČVUT


Studenti, jakožto členové akademické obce, mohou volit nebo být voleni do akademického senátu ČVUT.
Žádost o doklad o vykonaných zkouškách

Žádost o doklad o vykonaných zkouškách


Student si v průběhu studia může vyzvednout výpis vykonaných zkoušek. Doklad je zasílán doktorandovi také po ukončení studia na jeho žádost jako příloha k odpovědi proděkana pro VVČ.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí

Žádost o přezkoumání rozhodnutí


Pokud doktorand vznáší námitku proti rozhodnutí, které se týká doktorského studia, adresuje svoji žádost Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost formou dopisu prostřednictvím Oddělení pro vědu a výzkum .Zřízení identifikačního průkazu studenta

Zřízení identifikačního průkazu studenta


Průkaz studenta slouží pro vstup do některých budov ČVUT, pro platbu v menzách, jako studentská průkazka v NTK.

Ukončení studia na žádost studenta

Ukončení studia na žádost studenta


Při ukončení studia si student musí vypořádat závazky k fakultě a ČVUT.
Žádosti o opravu záznamu v komponentě VVVS

Žádosti o opravu záznamu v komponentě VVVS


Postup pro zažádání o opravu záznamu v komponentě VVVS.
Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění


 1. Čeští občané:
  1. Za studenty prezenční formy DS mladší 26 let hradí zdravotní pojištění stát. V případě přerušení studia si však pojištění zajišťují i hradí sami.
  2. Studenti prezenční formy DS starší 26 let a studenti kombinované formy DS si zdravotní pojištění zajišťují i hradí sami.
 2. Cizí státní příslušníci:
  1. Studenti z členských zemí Evropské unie jsou povinni si ve své mateřské zemi zajistit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Po příjezdu do ČR se doporučuje registrovat se u některé z českých zdravotních pojišťoven. Na základě zde vydaného "Potvrzení o registraci" pak bude studentu poskytnuta nezbytná lékařská péče.
  2. Studenti z nečlenských zemí EU (mimo vládních stipendistů) jsou povinni si sami uzavřít a hradit zdravotní pojištění.


Nastavení připojení k síti Eduroam

Nastavení připojení k síti Eduroam


Eduroam je univerzitní síť propojující univerzity. Studenti tak mohou pohodlně využívat připojení k internetu kdekoliv, kde je síť Eduroam dostupná.

Informace o nastavení přístupu do sítě naleznete  Eduroam návod.Délka studia

Délka studia


Délka doktorského studia jsou standardně 4 roky v prezenční formě studia a 5 let v kombinované formě studia.

Ve standartní době studia doktorand plní ISP. Pokud během této doby není předložena disertace, doktorand má možnost, pokud ISP splnil, přerušit studium do předložení disertační práce. Doktorand v přerušení předkládá disertační práci po složení SDZ nejpozději do doby 6 a půl roku od započetí studia.

Tiskový systém TINA

Tiskový systém TINA

Systém TINA pro tisk a kopírování
Příprava a obhajoba disertační práce

Příprava a obhajoba disertační práce


Doporučuje se, aby disertační práce byla předložena během čtyř let prezenčního či do pěti let v případě kombinovaného studia. Práce musí být podána nejpozději do 6 a půl roku od započetí studia.
Žádost o CHIP

Žádost o CHIP


Postup vydání CHIPu studentům doktorského studia.
Tvorba ISP

Tvorba ISP


Student doktorského studia si sestavuje individuální studijní plán (ISP) ve spolupráci se školitelem. ISP je sestavován na začátku studia a může být v jeho průběhu upravován.
Usermap ČVUT

Usermap ČVUT

Systém pro vyhledávání osob v rámci ČVUT.
Zápis

Zápis


Před začátkem studia se student musí zúčastnit zápisu ke studiu. Na zápise student obdrží index a informace o individuálním studijním plánu.